คู่มือการใช้หนังสือมอบอำนาจ ก.พ.7

ขั้นตอนการใช้งาน หนังสือมอบอำนาจ ก.พ.7 e-Form
1. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้องแล้วกด ส่งฟอร์ม 

2. หากกรอกข้อมูลผิด ทำการแก้ไขแบบฟอร์มโดยคิดที่  "แก้ไขการตอบกลับของคุณ" ตามรูปด้านล่าง

3. แบบฟอร์มสามารถปริ้นได้จาก อีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ในฟอร์ม  และลิงค์ด้านล่างสุดตามแถวข้อมูลของท่านซึ่งจะมีลิงค์ให้กดดาว์นโหลด

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ส่งเข้าอีเมล์
Comments